Με οδηγό την Ποιότητα

L` OREAL Hellas

| ISO9001:2015, ISO14001:2015 & OHSAS 18001:2007

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανάπτυξη Διαχειριστικού Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 στο Logistics Center της L' oreal Hellas

Πιστοποίηση: Σεπτέμβριος 2012

 

Μετάβαση εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2015, ISO14001:2015 & OHSAS 18001:2007.

Δείτε επίσης