Με οδηγό την Ποιότητα

ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.

| ISO9001:2015 & ISO14001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετάβαση εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2015 και ISO14001:2015.

Η Επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το Δεκέμβριο του 2017.
 

http://www.alkikomvos.gr/
 

Κατηγορία:ISO9001:2015 & ISO14001:2015.