Με οδηγό την Ποιότητα

ISO 13485

Σύστημα Παραγωγής και Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Αφορά τις εταιρείες που εμπορεύονται και διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Medical Devices) και περιγράφει αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής αποθήκευσης & διανομής των προϊόντων αυτών.

(Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ οικ/1346, ΦΕΚ32Β – 16.01.2004)