Υπηρεσίες DPO

4.jpg
Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Η παρακολούθηση, διαχείριση και επίλυση θεμάτων προσωπικών δεδομένων και κυρίως, η εξασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα επιβάλλουν τον ορισμό ενός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection OfficerDPO), ακόμα και όταν αυτό δεν είναι υποχρεωτικό βάσει του Κανονισμού. 

Η Αρίστη Συμβουλευτική παρέχει υπηρεσίες DPO, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης:

Κάλυψη της θέσης του DPO στο σύνολό της:

 • Καθορισμένες τακτικές επισκέψεις στην εταιρία με συχνότητα που καλύπτει τις ανάγκες της.
 • Πραγματοποίηση ελέγχων συμμόρφωσης με το GDPR, στο σύνολο της εταιρίας και ανά τμήμα
 • Έκτακτη παρουσία, σχεδιασμός ενεργειών, συντονισμός, καθοδήγηση και επίβλεψη όποτε παραστεί ανάγκη (π.χ. περιστατικό παραβίασης).
 • Επικοινωνία και εκπροσώπηση της εταιρίας με τρίτα μέρη (συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές κλπ.) για θέματα προσωπικών δεδομένων.
 • Συνεχής υποστήριξη και επικαιροποίηση της GDPR τεκμηρίωσης, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο περί προσωπικών δεδομένων.
 • Παρακολούθηση των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εναρμόνιση της συμμόρφωσης της εταιρίας με αυτές.
 • Τακτικές ή έκτακτες αναφορές στη Διοίκηση για θέματα προσωπικών δεδομένων.

Υποστήριξη στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας:   

 • Συνεχής συνεργασία και υποστήριξη του DPO της εταιρίας σε θέματα προσωπικών δεδομένων.
 • Παρουσία στην εταιρία όποτε παραστεί ανάγκη
 • Συνεργασία με τον DPO στο σχεδιασμό και συντονισμό ενεργειών σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης.
 • Συνεχής υποστήριξη και επικαιροποίηση της GDPR τεκμηρίωσης, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο περί προσωπικών δεδομένων.
 • Παρακολούθηση των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστήριξη στην εναρμόνιση της συμμόρφωσης της εταιρίας με αυτές.
Σχετικές Υπηρεσίες: