Εκπαίδευση

2.jpg

Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού μιας επιχείρησης σχετικά με τη σωστή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων είναι κρίσιμος παράγοντας για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Η συμμόρφωση δεν εξαντλείται σε διαδικασίες, έντυπα και αρχεία. Επιτυγχάνεται στην καθημερινή πρακτική από κάθε εργαζόμενο, ο οποίος γνωρίζει πώς πρέπει να χειριστεί τα προσωπικά δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων του και από τη θέση εργασίας του. Η ουσιαστική και στοχευμένη εκπαίδευση σε θέματα προσωπικών δεδομένων συμβάλλει κατά πολύ σε αυτό.

Η υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων  συμμόρφωσης με  το GDPR σε επιχειρήσεις, μας έχει προσδώσει την εμπειρία να παρέχουμε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού τόσο στο σύνολό του, αλλά και ανά τμήμα.

Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργου συμμόρφωσης με το GDPR: πραγματοποιείται εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω  στην ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος είναι να γίνει αντιληπτό το πνεύμα του Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και να υποδειχθούν σωστές πρακτικές διαχείρισης των δεδομένων, ανάλογα με τη θέση εργασίας.

Εκπαίδευση στο GDPR: αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των στελεχών μιας εταιρίας πάνω σε θέματα GDPR. Η εκπαίδευση μπορεί να απευθύνεται τόσο στο σύνολο του προσωπικού ή να καλύψει τις ανάγκες ενός τμήματος της επιχείρησης.

Το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων μας καλύπτει όλα τα θέματα που επηρεάζουν τη συμμόρφωση μιας εταιρίας, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας

  • Ορισμοί (τι είναι προσωπικά δεδομένα, επεξεργασία, υποκείμενο των δεδομένων κλπ.) και πώς αυτοί ερμηνεύονται στην καθημερινή πρακτική
  • Βασικές Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και πώς εφαρμόζονται
  • Συγκατάθεση και Ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων
  • Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
  • Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην καθημερινή εργασία
  • Αντιμετώπιση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων
  • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην εταιρία
  • Πώς χειρίζομαι τα προσωπικά δεδομένα από τη θέση εργασίας μου.
  • Λάθος πρακτικές και ορθές εναλλακτικές λύσεις
  • Απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα από την καθημερινή πρακτική των εργαζομένων
Σχετικές Υπηρεσίες: