Επιχειρησιακή Συνέχεια

3.jpg

Η Επιχειρησιακή Συνέχεια είναι η ικανότητα ενός Οργανισμού να διασφαλίζει την αδιάκοπη παροχή προϊόντων / υπηρεσιών (χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα / διαθεσιμότητα τους) σε καταστάσεις μη κανονικής λειτουργίας, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, επιδημική / πανδημική κρίση ή άλλα δυσμενή συμβάντα (και συνδυασμούς αυτών) καθώς και θέματα εσωτερικής λειτουργίας & οργάνωσης όπως π.χ. παύση λειτουργίας κρίσιμων εφαρμογών IT, αστοχίες προμηθευτών / υπεργολάβων, ελλείψεις σε ανθρώπινους πόρους κ.α.

Ο σχεδιασμός της Επιχειρησιακής Συνέχειας συνεπάγεται την εκπόνηση πλάνων δράσης τα οποία βασίζονται σε μελέτες Risk και Crisis Management, την κατανομή ρόλων και την οργάνωση της εφαρμογής τους με τρόπο που να εγγυάται:

  • την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας σε καθορισμένο χρονικό διάστημα,
  • τον καθορισμό του ποσού απώλειας δεδομένων που είναι αποδεκτό από την επιχείρηση σε περίπτωση που ένα συμβάν επηρεάζει την ροή των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών και
  • την κοινοποίηση κρίσιμων πληροφοριών στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια και μετά από ένα περιστατικό.

Παραδείγματα καταστροφικών συμβάντων και καταστάσεων που δύναται να ενεργοποιήσουν μια διαδικασία Επιχειρησιακής Συνέχειας:

  • Φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, ακραία καιρικά φαινόμενα,
  • Hacking (Ransomware, απώλεια πληροφοριακών υποδομών / δεδομένων)
  • Βανδαλισμός, κλοπή, τρομοκρατική ενέργεια, κ.α.

Η Εταιρία μας διαθέτει στελέχη με εμπειρία και κατάρτιση πάνω σε θέματα Crisis Management, Risk Assessment, Security Audit & Penetration Testing και σχετιζόμενα πρότυπα όπως π.χ. ISO 22301 (Business Continuity), ISO 45001 (Occupational Health & Safety), ISO 27001 (Information Security) τα οποία είναι σε θέση να υποστηρίξουν στον εντοπισμό επίφοβων για τη λειτουργία της Εταιρίας σας καταστάσεων καθώς και τον σχεδιασμό πλάνων αποτελεσματικής ανταπόκρισης.

Σχετικές Υπηρεσίες: