Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Energy Management System

Απαιτεί την ανάπτυξη και εφαρμογή μίας ενεργειακής πολιτικής και την καθιέρωση σκοπών, στόχων και πλάνου ενεργειών. Σκοπός είναι η βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή χρήση, κατανάλωση και αποδοτικότητα.

Σχετικές Υπηρεσίες: