Σύστημα Κριτηρίων Αειφορίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των Βιοκαυσίμων

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISCC EU είναι πιστοποίηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αειφορίας. Καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (Renewable Energy Directive) και αφορά σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των βιοκαυσίμων.

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο είναι η Renewable Energy Directive (RED) 2009/28/EC, βάσει της οποίας τίθεται στόχος 10% χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020. Επιπλέον, τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, με κυριότερο την επίτευξη μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 35% σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Αφορά σε όλες τις παραμέτρους της εφοδιαστικής αλυσίδας των βιοκαυσίμων και ειδικότερα:

  • Κεντρικά σημεία συλλογής (π.χ. χρησιμοποιημένων τηγανελαίων).
  • Εργοστάσια επεξεργασίας και παραγωγής βιοκαυσίμου.
  • Φάρμες.
  • Εμπόρους - αποθήκες.

Τα εν λόγω βιοκαύσιμα μπορεί να είναι:

  • Απόβλητα βιολογικής προέλευσης, π.χ. χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, ζωικά λίπη, ιχθυέλαιο κλπ.
  • Γεωργικής προέλευσης.
  • Ζωικής προέλευσης.
Σχετικές Υπηρεσίες: