Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης

1.jpg
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Παθήσεων

Η αναγνώριση Δημόσιων Μονάδων Υγειονομικής Περίθαλψης ως Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νόσων αποτελεί μία σχετικά νέα διαδικασία, με σκοπό την προαγωγή της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού δικτύου Ιατρών, Δομών και Εργαστηρίων για σπάνιο νόσημα. Απώτερος στόχος είναι η συλλογή γνώσης για το σπάνιο νόσημα, η δημιουργία αρχείου πρωτοκόλλων θεραπείας, η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την πορεία αλλά και την αντιμετώπιση της σπάνιας νόσου και μεθόδων διάγνωσης είτε με εργαστηριακά αποτελέσματα ή/και κλινική αξιολόγηση.

Η Αρίστη Συμβουλευτική έχει τη γνώση και την εμπειρία ώστε να υποστηρίξει το υποψήφιο Κέντρο σε όλη τη διαδικασία αναγνώρισης με την εκπόνηση της κατάλληλης τεκμηρίωσης και υποστήριξης στην εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών. Έχουμε ήδη συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε με τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου Γ.Ν.Α. Λαϊκό, την  Ογκολογική - Αιματολογική Μονάδα του Γ.Ν. Αλεξάνδρα, τη Β’ Δερματολογική Κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου, τη Νεφρολογική και Παιδιατρική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων και την Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων του ΕΚΠΑ «Ανδρέας Συγγρός».

Σχετικές Υπηρεσίες: