Επιθεωρήσεις Β' Μέρους

1.jpg
Επιθεωρήσεις Επιβεβαίωσης Συμμόρφωσης με Νομοθετικό / Κανονιστικό Πλαίσιο ή με Ιδιωτικά Πρότυπα

Η Αρίστη Συμβουλευτική διαθέτοντας στελέχη με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνει επιθεωρήσεις Β' Μέρους με σκοπό να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση του επιθεωρούμενου σε συμφωνημένες διαδικασίες, πρότυπα ή Code of Practice.  

Οι επιθεωρήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε Οργανισμούς Υγείας, Κλαδικούς (π.χ Ιατρικές Εταιρείες) και μη Κλαδικούς που επιθυμούν να επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα προμηθευτών, συνεργατών αλλά ακόμα και το επίπεδο συμμόρφωσης (άλλων) συνεργαζόμενων Οργανισμών 

Η συνεργασία με την Αρίστη Συμβουλευτική εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα  της επιθεώρησης και παρέχει προστιθέμενη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Σχετικές Υπηρεσίες: