Σύστημα Καταπολέμησης της Δωροδοκίας - ISO 37001:2016

1.jpg

Με την ενσωµάτωση στην ελληνική νομοθεσία:

  • της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ για την Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ν. 4557, ΦΕΚ 139 Α, 30.7.2018) καθώς και
  • τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ν. 4622, ΦΕΚ 133 Α 7.8.2019) με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και την πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των φαινομένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών,

καθορίζονται πολιτικά θέματα υψηλής σημασίας ενώ η γενική πολιτική της Χώρας κατευθύνεται σε ένα ανώτερο οργανωτικό πλαίσιο ζωτικής σημασίας για τη διαφάνεια και την δικαιοσύνη συνολικά.

Ωστόσο, είναι επίσης καθοριστικό και για την επιχειρηματική κερδοφορία και ανάπτυξη, εφόσον:

  • το 3% της παγκόσμιας οικονομίας διακινείται μέσα από παράνομες συναλλαγές,
  • περίπου 894 δισεκατομμύρια ευρώ καταβάλλονται κάθε χρόνο σε δωροδοκίες,
  • σύμφωνα με το Corruption Perceptions Index 2019 (παγκόσμιος χάρτης αξιολόγησης επιπέδου διαφθοράς) του διεθνή οργανισμού Transparency International η Ευρώπη (π.χ.) παρουσιάζει αρκετά υψηλά ποσοστά.

Η «Αρίστη Συμβουλευτική» διαθέτει στελέχη με πολυετή εμπειρία και εφαρμοσμένη γνώση πάνω στη δημιουργία Συστημάτων Καταπολέμησης της Δωροδοκίας που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς αμιγώς, όπως είναι το ISO 37001:2016, καθώς και πολλών άλλων Επιχειρησιακών απαιτήσεων που σχετίζονται έμμεσα με την καταπολέμηση της διαφθοράς όπως π.χ. το ISO 27001:2013 κ.α..

Με οδηγό την Ποιότητα, σας προσκαλούμε να κάνετε μαζί μας το επόμενο βήμα προς την θωράκιση των επιχειρησιακών σας συμφερόντων έως και την Πιστοποίηση της Εταιρίας σας
με μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία τελευταίας γενιάς.