Με οδηγό την Ποιότητα

Φορείς Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Η Αρίστη Συμβουλευτική αναλαμβάνει τη:
Mελέτη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 (ή / και ISO/IEC17020), με σκοπό την πιστοποίηση / διαπίστευσης του Φορέα. Το πεδίο εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει τον Τεχνικό Έλεγχο Ελαφρών Οχημάτων, Βαρέων Οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP) και Δικύκλων (ανάλογα με τις γραμμές ελέγχου) στην έδρα του Φορέα. Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά:
 • Την ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης.
 • Ηλεκτρονικό αρχείο νομοθεσίας με αυτόματο update
 • Πρόσβαση στην κοινότητα ΚΤΕΟsupport, στην οποία συμμετέχουν Τεχνικοί Διευθυντές και οι Αναπληρωτές τους συνεργαζόμενων ΙΚΤΕΟ.
 • Την εκπαίδευση του εξουσιοδοτημένου από την Εταιρία προσωπικού.
 • Την υποστήριξη της Εταιρίας καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των διαδικασιών, ώστε αυτές να γίνουν κατανοητές και να εφαρμόζονται συστηματικά.
 • Τη διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης και την εκπόνηση σχετικής αναφοράς.
 • Την εκπόνηση περιγραφών θέσεων εργασίας.
 • Την υποβοήθηση της Εταιρίας για την προετοιμασία της Πιστοποίησης / Αξιολόγησης και την παρουσία του Συμβούλου κατά την επιθεώρηση / αξιολόγηση από τους Επιθεωρητές του φορέα πιστοποίησης / ΕΣΥΔ.
Υποστήριξη του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 (ή / και ISO/IEC17020). Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά:
 • Ηλεκτρονικό αρχείο νομοθεσίας με αυτόματο update
 • Πρόσβαση στην κοινότητα ΚΤΕΟsupport, στην οποία συμμετέχουν Τεχνικοί Διευθυντές και οι Αναπληρωτές τους συνεργαζόμενων ΙΚΤΕΟ.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει η Αρίστη Συμβουλευτική
 • Εκπαίδευση νεοπροσληφθέντος προσωπικού
 • Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και υποστήριξη στο κλείσιμο των διορθωτικών ενέργειων που θα αποφασίζονται
 • Συνολική υποστήριξη στη δημιουργία / τροποποίηση των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης & αρχείων
 • Τη παρουσία του Συμβούλου κατά τις επιθεωρήσεις επιτήρησης ή επαναξιολόγησης του Φορέα Πιστοποίησης.
 • Συνολική υποστήριξη στο κλείσιμο των διορθωτικών ενεργειών απόρροια πιθανών μη συμμορφώσεων / παρατηρήσεων που θα εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις του φορέα πιστοποίησης.