Με οδηγό την Ποιότητα

Υ.Α. 1348/2004

Η αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση αφορά τις εταιρείες που εμπορεύονται και διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Medical Devices) και περιγράφει αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής αποθήκευσης & διανομής των προϊόντων αυτών.

Η πιστοποίηση γίνεται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι διενεργούν και τις σχετικές επιθεωρήσεις. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι ή ίδια με αυτή του προτύπου ISO9001:2008 αφού οι απαιτήσεις του προτύπου είναι υπερσύνολο των απαιτήσεων της Υπουργικής Απόφασης.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Δ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ