Με οδηγό την Ποιότητα

Συνοδινός Χριστόφορος

Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υπεύθυνος Τομέα Διαπίστευσης / Πιστοποίησης Φορέων Ελέγχου Σύμβουλος - Μελετητής σε θέματα Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9000, ISO27000, ISO39001 & ISO17020.