Με οδηγό την Ποιότητα

ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε.

| Σύνταξη τεχνικών φακέλων CE mark

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη σύνταξη τεχνικών φακέλων τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις οδηγίες 2006/42/ΕΚ (CE mark) για μηχανήματα της Εταιρίας ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε., σε συνεργασία με την "ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ".

 

http://www.vianatt.gr/