Με οδηγό την Ποιότητα

Spick and Span

| ISO9001:2015 / 14065:2016 / RALGZ992/2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανασχεδιασμός του Συστήματος Ποιότητας ώστε να επικαιροποιηθεί αλλά και να καλύψει τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001:2015 καθώς και τις απαιτήσεις των προτύπων EN 14065:2016 & RALGZ992/2.

 
Κατηγορία:πρότυπο ISO9001:2015, 14065:2016 & RALGZ992/2