Με οδηγό την Ποιότητα

ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ GREEN

| Ιατρικές υπηρεσίες (αιμοκάθαρση)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015 και Πιστοποίηση (01/2019).