Με οδηγό την Ποιότητα

ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ GREEN

| ISO 14001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015 και Πιστοποίηση (01/2019).