Με οδηγό την Ποιότητα

MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε.

| ISO9001:2015, ISO13485:2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετάβαση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στις απαιτήσεις των νέων προτύπων ISO9001:2015 & ISO13485:2016.
 

www.menarinidiagnostics.gr
 

Κατηγορία:ISO9001:2015, ISO13485:2016.