Με οδηγό την Ποιότητα

LASER VISION - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

| ISO9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008.
 
Πιστοποίηση : Δεκέμβριος 2010
 
Μετάβαση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας στο νέο πρότυπο ISO9001:2015 και υποστήριξη ως προς την εφαρμογή του.
 

Κατηγορία:πρότυπο ISO9001:2015.