Με οδηγό την Ποιότητα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

| ISO9001:2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000.
 
Πιστοποίηση : Ιανουάριος 2005
 
 
Κατηγορία:πρότυπο ISO9001:2000.