Με οδηγό την Ποιότητα

EFRATA

| ΕΛΟΤ 1435

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εφαρμογή Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435

Έργο σε εξέλιξη

 

Δείτε επίσης