Με οδηγό την Ποιότητα

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.

| Σύνταξη τεχνικών φακέλων CE mark

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη σύνταξη τεχνικών φακέλων τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες 2006/42/ΕΚ (CE mark) για μηχανήματα της Εταιρίας ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., σε συνεργασία με την "ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ".


http://www.anamet.gr/