Με οδηγό την Ποιότητα

ΑΙΜΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΒΡΟΥ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008.
Πιστοποίηση : Μάρτιος 2010

Κατηγορία:πρότυπο ISO9001:2008.