Με οδηγό την Ποιότητα

Πιστοποίηση CE

Η Πιστοποίηση CE είναι υποχρεωτική πιστοποίηση για τα προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (European Economic Area - EEA). Με την επικόλληση του σήματος CE πάνω σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει πως το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμόσιμων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ).

Το αυτό ισχύει και για προϊόντα που παρασκευάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά κυκλοφορούν στην αγορά της. Η υποχρέωση για την επικόλληση του σήματος CE στο προϊόν, επαφίεται στον οποιοδήποτε εισάγει το προϊόν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (π.χ. κατασκευαστής προϊόντος εντός ή εκτός της ΕΚ, ο εισαγωγέας ενός προϊόντος κατασκευασμένο εκτός ΕΚ κλπ.)

Η πιστοποίηση ενός προϊόντος με CE μπορεί να γίνει (ανάλογα με το προϊόν) μετά το πέρας κάποιων δοκιμών και αναλύσεων ή με αυτοδήλωση του κατασκευαστή ή με έλεγχο από κάποιον κοινοποιημένο φορέα.