Με οδηγό την Ποιότητα

OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

Το πρότυπο OHSAS 18001  αποτελεί μια σειρά προδιαγραφών διαχείρισης της Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους. 

Το πρότυπο κινείται στο πλαίσιο των αρχών του: PDCA (Plan- Do – Check – Act), αρχίζοντας από την εκτίμηση του επιπέδου της Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας στους Χώρους Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης, και επεκτείνεται στον καθορισμό σκοπών και στόχων Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας, αλλά και ορισμού διαδικασιών και μεθοδολογιών προστασίας της Υ&Α και διαχείρισης του Συστήματος Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας.

Ο ρόλος μας είναι να κατευθύνουμε την εταιρία ώστε να προσαρμόσει τις εταιρικές λειτουργίες σε ένα τέτοιο επίπεδο Εργασιακής Ασφάλειας και Υγείας, που θα καλύπτει πέραν από τις νομοθετικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις του προτύπου και τους Εταιρικούς Στόχους στον τομέα αυτό,  αξιοποιώντας, προσθέτοντας, τροποποιώντας διαδικασίες, μεθοδολογίες και συστήματα, ανάλογα με την Αρχική Εκτίμηση του επιπέδου Ασφάλειας και Υγείας της Εταιρίας.

Η εμπειρία μας και η τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε ακόμα και την πιο εξειδικευμένη περίπτωση και να υλοποιήσουμε ένα έργο που σαν προστιθεμένη αξία δεν θα έχει μόνο τη πιστοποίηση αλλά τη συνολική βελτίωση των συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας της Εταιρίας.