Με οδηγό την Ποιότητα

ISO 50001

Energy Management System

Απαιτεί την ανάπτυξη και εφαρμογή μίας ενεργειακής πολιτικής και τη καθιέρωση σκοπών, στόχων και πλάνου ενεργειών. Σκοπός είναι η βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή χρήση, κατανάλωση και αποδοτικότητα.