Με οδηγό την Ποιότητα

ISO 31000

Μελέτες Αναγνώρισης & Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Assessment & Risk Management)

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα εμπεριέχει και περιβάλλεται από κινδύνους που ενδέχεται να διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης και να απομακρύνουν από το προβλεπόμενο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων. Το νέο αυτό πρότυπο παρέχει τα εργαλεία αναγνώρισης και μετριασμού των κινδύνων αυτών.

Το πρότυπο ISO 31000 δεν είναι πιστοποιήσιμη προδιαγραφή, παρόλα αυτά, είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία του “καλώς επιχειρείν” και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε προδιαγραφής που προβλέπει αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων (ISO 9001:2015, ISO 22301, ISO 14001, EΛOT 1801 και OHSAS 18001 κ.ο.κ).