Με οδηγό την Ποιότητα

ISCC EU

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISCC EU είναι πιστοποίηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αειφορίας. Καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (Renewable Energy Directive) και αφορά σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των βιοκαυσίμων. 

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο είναι η Renewable Energy Directive (RED) 2009/28/EC, βάσει της οποίας τίθεται στόχος 10% χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020. Επιπλέον, τίθονται συγκεκριμένα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, με κυριότερο την επίτευξη μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 35% σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Αφορά σε όλες τις παραμέτρους της εφοδιαστικής αλυσίδας των βιοκαυσίμων και ειδικότερα:

  • Κεντρικά σημεία συλλογής (π.χ. χρησιμοποιημένων τηγανελαίων)
  • Εργοστάσια επεξεργασίας και παραγωγής βιοκαυσίμου
  • Φάρμες
  • Εμπόρους-αποθήκες

Τα εν λόγω βιοκαύσιμα μπορεί να είναι:

  • Απόβλητα βιολογικής προέλευσης, π.χ. χρησιμοποιημένα τηγανέλαια , ζωικά λίπη, ιχθυέλαιο κλπ.
  • Γεωργικής προέλευσης
  • Ζωικής προέλευσης