Με οδηγό την Ποιότητα

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 303/2008/ΕΚ

Ο αναφερόμενος ευρωπαϊκός κανονισμός αφορά τις εταιρείες που διαχειρίζονται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (εταιρείες που ασχολούνται με εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού, αντλιών θερμότητας κ.ο.κ) και έρχεται ως "φυσική συνέχεια" στον κανονισμό 842/2006/ΕΚ και των σχετικών ΚΥΑ του ελληνικού κράτους.

Η πιστοποίηση γίνεται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι διενεργούν και τις σχετικές επιθεωρήσεις. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι ή ίδια με αυτή του προτύπου ISO 9001 αφού οι απαιτήσεις του προτύπου είναι υπερσύνολο των απαιτήσεων του Κανονισμού.