Με οδηγό την Ποιότητα

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/46/ΕΚ

Η αναφερόμενη ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο, η οποία υιοθετήθηκε από το Ελληνικό κράτος με τη σχετική ΚΥΑ, αφορά το σύνολο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

Η σχετική οδηγία-πλαίσιο έχει ως στόχο την εναρμόνιση της περιορισμένης ελληνικής βιομηχανίας που ασχολείται με τον χώρο των οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους με τις προδιαγραφές και της απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η εφαρμογή της γίνεται σε δύο διακριτά μέρη:

  • Την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τη διεθνή προδιαγραφή ISO 9001 και τις απαιτήσεις της 2007/46/ΕΚ. Η πιστοποίηση γίνεται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που έχουν οριστεί ως φορείς ελέγχου για τη συμμόρφωση με την 2007/46/ΕΚ από το Ελληνικό κράτος, οι οποίοι διενεργούν και τις σχετικές επιθεωρήσεις. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι ή ίδια με αυτή του προτύπου ISO 9001 αφού οι απαιτήσεις του προτύπου είναι υπερσύνολο των απαιτήσεων της οδηγίας.
  • Την ανάπτυξη της σχετικής τεκμηρίωσης (Φάκελος Πληροφοριών) και την υποβολή αυτής στη Διεύθυνση Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών, με σκοπό την απόδοσης έγκρισης τύπου (μικρής σειράς ή ευρωπαϊκής).