Με οδηγό την Ποιότητα

ΕΝ 15224:2016

Το πρότυπο ΕΝ 15224 αφορά Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης. Οι απαιτήσεις του ενσωματώνουν αυτές του ΕΝ ISO 9001 :2015 με πρόσθετες ερμηνείες και προδιαγραφές. Περιλαμβάνει επίσης πλευρές, που σχετίζονται με τα κλινικά συστήματα σε όλο το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών.

Τα χαρακτηριστικά ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με αλληλένδετες απαιτήσεις ποιότητας αναγνωρίζονται ως:

  • Η σωστή φροντίδα,
  • Διαθεσιμότητα,
  • Συνέχεια τις περίθαλψης,
  • Αποτελεσματικότητα,
  • Αποδοτικότητα,
  • Ισότητα,
  • Απόδειξη γνώσης υγειονομικής περίθαλψης,

Στο πρότυπο ΕΝ 15224 εισάγεται ο όρος κλινική διακινδύνευση, που υποδηλώνει κάθε διακινδύνευση που θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα για οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις της ποιότητας.

Υπάρχουν τρεις τύποι άμεσα πελατοκεντρικών διεργασιών σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης:

  • Κλινικές διεργασίες,
  • Διεργασίες έρευνας και
  • Διεργασίες εκπαίδευσης

Το ευρωπαϊκό αυτό πρότυπο ΕΝ 15224 έχει εφαρμογή στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, προ-νοσοκομειακή και νοσοκομειακή περίθαλψη, τριτοβάθμια περίθαλψη, γηροκομεία, άσυλα, προληπτική υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οδοντιατρικές υπηρεσίες, φυσιοθεραπεία, εξουσιοδοτημένες υγειονομικές υπηρεσίες εργασίας και φαρμακεία.