Με οδηγό την Ποιότητα

ΕΛΟΤ 1435

Τεχνική Προδιαγραφή Ποιότητας Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Διαφημιστική Εταιρεία

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, ώστε να διασφαλίζεται η διαχειριστική τους επάρκεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.