Με οδηγό την Ποιότητα

Crisis Management

Η διαχείριση κρίσεων (Crisis Management) είναι η εφαρμογή στρατηγικών, σχεδιασμένων για να βοηθήσουν μια εταιρία να αντιμετωπίσει ένα ξαφνικό και σημαντικό αρνητικό συμβάν.

Μια κρίση μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός απρόβλεπτου γεγονότος ή μια απρόβλεπτη συνέπεια κάποιου γεγονότος που θεωρήθηκε πιθανός κίνδυνος.  Και στις δύο περιπτώσεις, απαιτείται η λήψη γρήγορων αποφάσεων προκειμένου να περιοριστεί η ζημιά στην εταιρία.

Κρίσεις όπως πυρκαγιά, θάνατος, τρομοκρατική επίθεση, παραβίαση δεδομένων ή φυσικές καταστροφές μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές και άυλες δαπάνες μιας εταιρίας από πλευράς χαμένων πωλήσεων, πελατών και μείωσης του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αποτελεσματικά ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan) σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις οποιουδήποτε αρνητικού γεγονότος που συμβαίνει.

Προκειμένου να υπάρξει σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας μετά από μια κρίση, οι περισσότερες επιχειρήσεις ξεκινούν με τη διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου για τις δραστηριότητές τους.

Η ανάλυση κινδύνου είναι η διαδικασία εντοπισμού τυχόν ανεπιθύμητων καταστάσεων και η πιθανότητα εμφάνισης αυτών. Με τη διεξαγωγή προσομοιώσεων και τυχαίων μεταβλητών με μοντέλα κινδύνου, όπως πίνακες σεναρίων, ο διαχειριστής κινδύνου μπορεί να αξιολογήσει την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου στο μέλλον, το καλύτερο και το χειρότερο αποτέλεσμα οποιουδήποτε αρνητικού γεγονότος και τις ζημιές που θα προκαλέσει η εταιρεία εάν προκύψει κίνδυνος.

Η εμπειρία μας και η τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε ακόμα και την πιο εξειδικευμένη περίπτωση και να υλοποιήσουμε ένα έργο που σαν προστιθεμένη αξία θα έχει τη συνολική βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας