Πιστοποιήθηκε με επιτυχία η Εταιρία UPPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ από τον Φορέα Πιστοποίησης ΤÜV HELLAS, τον Οκτώβριο του 2017, σύμφωνα με το Πρότυπο FSC-STD-40-004 v3-0. Με αυτή την Πιστοποίηση η UPPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ επιδεικνύει τη συμμόρφωσή της επί των σχετικών απαιτήσεων και προδιαγραφών περί της διαχείρισης προϊόντων που φέρουν αξιώσεις κατά FSC και αναδεικνύει την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας με αποδεδειγμένο σεβασμό για το περιβάλλον που χαρακτηρίζει την UPPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.