Η ΗΛ.Μ.Ε.Κ. (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες και Εγκαταστάσεις Κτιρίων) παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έχοντας σαν προτεραιότητα τη δημιουργία ασφαλέστερων και καλύτερων εγκαταστάσεων για τους καταναλωτές, σας ενημερώνει σχετικά με τις αλλαγές των απαιτούμενων δικαιολογητικών που κατατίθενται στη Δ.Ε.Η. σε περιπτώσεις όπως: 

  1. Νέα Σύνδεση για παροχή ρεύματος από τη Δ.Ε.Η.
  2. Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
  3. Τροποποίηση ή επέκταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
  4. Επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης λόγω ληγμένου σχεδίου

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.50/503/168/19.4.2011, ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης πρέπει να υποβάλει την «ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Υ.Δ.Ε.)» και τα απαραίτητα έγγραφα που την συνοδεύουν :

  1. Μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης κατά CENELEC
  2. Μονογραμμικά σχέδια Ηλεκτρικών Πινάκων κατά CENELEC
  3. Έκθεση παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
  4. Πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ

Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 θέτει ένα κατώτατο αποδεκτό όριο για τα μέτρα προστασίας, τη σωστή κατασκευή και τον έλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ή ηλεκτρολόγος αδειούχος εγκαταστάτης που θα συντάξει το πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 (ή κατά ΚΕΗΕ), θα πρέπει να πραγματοποιήσει μία σειρά από ελέγχους, ώστε να αποφανθεί εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση ανταποκρίνεται ή όχι στις απαιτήσεις των προτύπων και των νόμων.