Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, τα ατυχήματα και οι ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία εξακολουθούν να είναι υψηλού επιπέδου. Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις στις οικογένειες των ατόμων που πλήττονται, αυτό συνεπάγεται σημαντικό κόστος για μεμονωμένες επιχειρήσεις και για το σύνολο της οικονομίας.

Εισαγωγή στο ISO 45001

Το νέο πρότυπο 45001 αντικαθιστά το OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Μετάβαση στο Νέο πρότυπο

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001 εκπονήθηκε προκειμένου το Σύστημα για την ΥΑΕ να είναι συμβατό και να ενσωματώνεται με τα άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως για την ποιότητα (ISO 9001) ή την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001), αξιοποιώντας την προσέγγιση αντιμετώπισης των απειλών και αξιοποίησης των ευκαιριών στο πλαίσιο λειτουργίας σε πιο στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Μεταβατική Περίοδος

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001: 2018 δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου 2018 και καθορίστηκε τριετής μεταβατική περίοδος για τη μετάβαση της πιστοποίησης από το OHSAS 18001 στο ISO 45001 η οποία και λήγει στις 11 Μαρτίου 2021. Ωστόσο μετά την 12η Μαρτίου 2020 θα εκδίδονται πιστοποιητικά αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018

Η ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ και το εξειδικευμένο προσωπικό της είναι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις – ερωτήματα, προκειμένου να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες της εταιρίας σας.