Διενεργήθηκε με επιτυχία η 3η ετήσια επιτήρηση του Συστήματος Ποιότητας στο Εργαστήριο Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας  (ΕΑΕ) από το ΕΣΥΔ.

Η επιτήρηση επικεντρώθηκε στις απαιτήσεις του νέου πρότυπου ISO/IEC 17043:2010, που αφορά στην διαπίστευση εργαστηρίων διοργάνωσης διεργαστηριακών σχημάτων. Για μία ακόμη φορά διαπιστώθηκε η υψηλή τεχνική κατάρτιση του εμπλεκόμενου προσωπικού και η δέσμευση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για τη συνεχή υποστήριξη του εγχειρήματος της διενέργειας Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας στη «Γενική Αίματος».

Η αβεβαιότητα μέτρησης (uncertainty measurement) και η απαίτηση για τον καθορισμό της από το νέο πρότυπο, αποτελεί ένα από τα βασικά του σημεία. Παρόλο που δεν γίνεται εκτενής αναφορά στο τρόπο υπολογισμού, γίνεται παραπομπή σε διάφορα πρότυπα στατιστικής επεξεργασίας όπως τα ISO 5725-1, ISO 5725-2, ISO 5725-4 & ISO 13528.

Το πρότυπο ISO 13528:2005 "Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons" παρουσιάζει πολλές περιπτώσεις στατιστικής επεξεργασίας, υπολογισμού z-score καθώς και αβεβαιότητας.

Παρόμοια, αλλά λίγο διαφοροποιημένη αναφορά γίνεται στο «IUPAC, The International Harmonized Protocol for the Proficiency Testing Of Analytical Chemistry Laboratories». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο link: http://www.iupac.org/publications/pac/2006/pdf/7801x0145.pdf

Η Αρίστη Συμβουλευτική, θα συνεχίσει να στηρίζει τις ενέργειες του Εργαστηρίου σε κάθε του προσπάθεια.