Η ονομασία ADR παίρνει το όνομά της από τα αρχικά τριών λέξεων της Γαλλικής φράσης: Αccord European Relatif au Transport International des Merchandises Dangereuses par Route που μεταφράζεται Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Τι είναι ADR;

Η Ελληνική Νομοθεσία έχει υιοθετήσει τη συμφωνία ADR για τον έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσα από την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) αρ. οικ. 47368/2522/4-8-04 (ΦΕΚ 1303/Β/04 - Συμφωνία ADR 2001).
Η Συμφωνία αναφέρεται στην ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων - μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εκρηκτικά, τα υγροποιημένα αέρια (π.χ. προπάνιο, βουτάνιο κ.α.), τα εύφλεκτα υγρά (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο κ.α.), τα οξέα κλπ, και στις ειδικές απαιτήσεις, που πρέπει να πληρούν τα οχήματα και οι οδηγοί τους.

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων ADR εκτελείται από φορείς ελέγχου που είναι διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO IEC 17020 και έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ).

Οι φορείς ελέγχου ADR οφείλουν να διαθέτουν εγκεκριμένο(α) από το ΥΜΕ εργαστήριο(α). Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από εγκεκριμένους από το ΥΜΕ πραγματογνώμονες.

Έλεγχος Οχημάτων

Προκειμένου ένα όχημα ADR να κυκλοφορεί στις χώρες της Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία κάποια συγκεκριμένα απαραίτητα έγγραφα μεταξύ των οποίων το πιστοποιητικό έγκρισης ADR που εκδίδεται από κατά τόπους ΚΤΕΟ στηριζόμενο στα πρακτικά δοκιμών που εκδίδουν οι φορείς ADR.

Διαδικασία Ελέγχου

Το όχημα μεταφέρεται στο εγκεκριμένο εργαστήριο ADR του φορέα. Ελέγχεται τόσο το όχημα και η υπερκατασκευή του όσο και τα συνοδευτικά έγγραφα του οχήματος.

Απαραίτητα Έγγραφα

 • Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
 • Έκθεση Ογκομέτρησης από Τελωνείο (μόνο για βυτία υγρών καυσίμων)
 • Προηγούμενο Πιστοποιητικό Έγκρισης ADR
 • Προηγούμενο Πρακτικό Δοκιμών
 • Έγκριση Τύπου του Οχήματος

Χρόνος Έκδοσης και Ισχύς Πιστοποιητικού

Ο χρόνος έκδοσης των πρακτικών δοκιμής δεν υπερβαίνει συνήθως τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.
Η ισχύς του πρακτικού δοκιμών για τα οχήματα ADR είναι τρία (3) έτη με εξαίρεση κάποιες κατηγορίες οχημάτων της κλάσης 2 (κρυογενικά) για τα οποία ο χρόνος ισχύος είναι έξι (6) έτη.

Η Αρίστη Συμβουλευτική ανέλαβε και υλοποίησε επιτυχώς την επέκταση του πεδίου διαπίστευσης στον Τεχνικό Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR και Ευπαθών Τροφίμων ATP στους παρακάτω Φορείς Ελέγχου:

 • ΙΚΤΕΟ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
 • ΙΚΤΕΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 • ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΙΚΤΕΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
 • ΙΚΤΕΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 • ΙΚΤΕΟ GPS
 • ΙΚΤΕΟ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΙΚΤΕΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Το ΙΚΤΕΟ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ είναι το πρώτο ΙΚΤΕΟ που διαπιστεύθηκε στον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων  ADR & ATP